Thành viên

Cài đặt danh sách đen khách hàng

Làm thế nào để đánh dấu danh sách đen khách hàng? Hiện hỗ trợ 3 cách đánh dấu danh sách đen khách hàng Tại Danh sách quản lý khách hàng, sau khi chọn thông tin khách hàng cần cài đặt, nhấp vào R

14-9-2021

Customer Blacklist Setting

How to Mark Blacklisted Customers? Currently we support 3 ways to mark customers as blacklist After checking the customer information in Customer Management list, click “Set as Blacklisted̶

14-9-2021

Làm thế nào để thêm nhóm khách hàng?

Bạn có thể nhấn vào “Nhóm khách hàng” bên dưới “Thêm khách hàng” trong trang quản lý khách hàng để vào trang nhóm khách hàng quản lý thông tin nhóm và vận hành “Nhóm mới

10-6-2021

Làm thế nào để quản lý nhóm khách hàng?

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa and xóa nhóm khách hàng trong trang Nhóm khách hàng. Thêm/chỉnh sửa nhóm khách hàng: bạn có thể chỉnh sửa tên nhóm. Xóa nhóm khách hàng: chỉ có thể xóa thông tin nhóm không

10-6-2021

Làm thế nào để thêm thông tin khách hàng?

Vui lòng điền vào thông tin khách hàng dựa theo hướng dẫn trên trang “Thêm khách hàng”, nhấn “Lưu” để hoàn thành thêm dữ liệu khách hàng bằng cách thủ công.

10-6-2021

No Data