Báo cáo Dữ liệu

Master Product Sales Report

1. Search Menu Description MANUAL_SHOP: Represents an manual order. Creation time: Creation time for orders. Today’s data is not included in the report, and cannot select data of today and days

16-6-2022

Tại sao Dữ liệu Báo cáo của Ginee không nhất quán với sàn TMĐT?

Quy tắc tính toán Ginee Khi bạn di chuột trên một số tham số, bạn có thể nhìn thấy chi tiết cách thức tính toán của mỗi trường trong Ginee. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, trước tiên vui lòng kiểm tra

13-10-2021

Tính năng nào có thể hỗ trợ xuất Đối soát Lợi nhuận?

Đối soát lợi nhuận có thể hỗ trợ xuất dữ liệu theo định dạng Excel, PDF, giúp Nhà bán có thể kiểm soát tình hình kinh doanh của cửa hàng. Nhà bán có thể xem Lịch xử xuất dữ liệu theo hình dưới đây.

18-8-2021

What is Product Variant Sales Statistics Table?

is from product variant dimension, which summarizes and analyzes the sales of product variants in all orders that have been synchronized to Ginee. Supported platforms: All platforms that currently in

12-8-2021

Đối soát bán hàng theo thuộc tính hàng hóa là gì?

Bảng thống kê doanh số bán hàng theo thuộc tính hàng hóa tóm tắt và phân tích doanh số theo thuộc tính hàng hóa trên tất cả đơn đặt hàng đã được đồng bộ đến Ginee dựa trên thuộc tính hàng hóa. Các nề

11-8-2021

No Data