Bạn có thể nhấn vào “Nhóm khách hàng” bên dưới “Thêm khách hàng” trong trang quản lý khách hàng để vào trang nhóm khách hàng quản lý thông tin nhóm và vận hành “Nhóm mới” trên trang nhóm khách hàng và tạo thông tin nhóm mới. Xin lưu ý rằng tên nhóm không được vượt quá 50 ký tự khi thêm nhóm mới.