Bạn có thể thêm, chỉnh sửa and xóa nhóm khách hàng trong trang Nhóm khách hàng.

Thêm/chỉnh sửa nhóm khách hàng: bạn có thể chỉnh sửa tên nhóm.

Xóa nhóm khách hàng: chỉ có thể xóa thông tin nhóm không có khách hàng