Nhân viên và Vai trò

How To Add / Manage Staff Accounts

Read this article and you will know: About staff managementHow to add an staff accountStore data permissions (updated on January 9, 2022)How to edit staff accountsHow to change staff password About S

5-11-2021

How To Change Staff Account Password

Note: If the staff has multiple account permission in Ginee system (such as ERP, WMS), after the staff account password is updated, each will be automatically logged out from Ginee system, and you ne

5-11-2021

How To Use Role Management

If merchant needs to give different role permissions to each employee, they can use role management. Go to Setting > Role ManagementThe role list is existing employee accounts in the current system t

5-11-2021

Làm thế nào để đăng ký gói Ginee

Giờ đây, bạn có thể đăng ký Ginee một cách độc lập thông qua tài khoản Ginee của mình bằng cách làm theo các bước bên dưới: 1. Làm thế nào để xem tất cả gói đăng ký Ginee: – Nhấp vào tab Ngày h

11-6-2021

Làm thế nào để thêm nhân viên?

1. Vào Cài đặt > quản lý nhân viên > Thêm nhân viên. 2. Nhấp vào Thêm nhân viên, nhập tên, số điện thoại, email của nhân viên (tiếp theo trên tài khoản này sẽ nhập Ginee là Tài khoản Nhân viên)

11-6-2021

No Data