Làm thế nào để đánh dấu danh sách đen khách hàng?

Hiện hỗ trợ 3 cách đánh dấu danh sách đen khách hàng

  1. Tại Danh sách quản lý khách hàng, sau khi chọn thông tin khách hàng cần cài đặt, nhấp vào “Cài đặt thành danh sách đen” tiến hành cài đặt.

2. Khi thêm/chỉnh sửa thông tin khách hàng, cài đặt khách hàng đó thành danh sách đen

3. Khi nhập thông tin khách hàng, đánh dấu khách hàng thành danh sách đen

Làm thế nào để hủy cài đặt danh sách đen?

  1. Tại danh sách khách hàng, chọn khách hàng mà bạn muốn hủy cài đặt danh sách đen
  2. Nhấp vào “Hủy cài đặt danh sách đen” thao tác và xác nhận là có thể hủy đánh dấu này

Làm thế nào để xem danh sách đen khách hàng?

  1. Danh sách khách hàng có thể dựa vào đánh dấu “Danh sách đen” để xem khách hàng thuộc danh sách đen
  2. Có thể thông qua lọc “Chỉ hiển thị danh sách đen khách hàng” để xem tất cả thông tin khách hàng đã bị đánh đấu thành danh sách đen