Vui lòng điền vào thông tin khách hàng dựa theo hướng dẫn trên trang “Thêm khách hàng”, nhấn “Lưu” để hoàn thành thêm dữ liệu khách hàng bằng cách thủ công.