Khuyến mãi

How to Create & Manage Lazada Promotion in Ginee

1. How to create Lazada promotion? 1.1 Click “+Promotion” in the Promotion Management > Discount List, select the Lazada channel and the store where the promotion needs to be created, c

23-6-2022

Cách Nhập Để Tạo Thông Tin Khuyến Mãi Hàng Loạt Trên Excel

Hiện tại, chỉ có 3 kênh: Shopee, Tokopedia, Bukalapak, được hỗ trợ thêm thông tin khuyến mãi hàng loạt bằng Excel. Bởi vì sự khác nhau trong các trường tên và trường giới hạn khi tạo trên ba kênh này

12-10-2021

How to Mass Import to Create Promotion Information on Excel?

Currently, there are only 3 channels : Shopee, Tokopedia, Bukalapak, that support mass adding promotion information by Excel. Due to the differences in field names and field limitation of the creatio

30-8-2021

Làm thế nào để Quản lý Hoạt động Khuyến mãi?

Trạng thái khuyến mãi chia làm 3 trạng thái: Đang hoạt động, Chưa bắt đầu và Đã kết thúc. Bạn có thể quản lý tất cả hoạt động khuyến mãi trên các kênh khác nhau tại trang cài đặt khuyến mãi. Thao tác

19-8-2021

Làm thế nào để Thêm Khuyến mãi Shopee? (Cập nhật mới nhất)

Quản lý khuyến mãi, chọn Kênh và Cửa hàng Shopee phù hợp, tại đây bạn có thể thêm các khuyến mãi Shopee thông qua Ginee 1. Ghi rõ tên chương trình khuyến mãi và thời gian khuyến mãi. Thời gian bắt đầ

11-6-2021

No Data