Tính năng này chỉ dành cho những người bán kích hoạt sản phẩm chính
Lưu ý: Sau khi tạo thành công sản phẩm chính, sản phẩm chính được mặc định Tắt chức năng tăng giảm hàng tồn kho
Nếu bạn có nhu cầu sử dụng chức năng này, vui lòng tiếp tục bổ sung sản phẩm vào kho.

Cách 1:Thêm một sản phẩm chính

 1. Đi đến menu [Sản phẩm chính / Danh sách sản phẩm chính / Thêm sản phẩm / Thêm sản phẩm chính hoặc Thêm sản phẩm kết hợp]
 1. Nhập thông tin của sản phẩm chính vào trang và bấm Lưu Cập nhật, có thể tạo thành công sản phẩm chính.

3. Sau khi tạo thành công, nếu cần bật chức năng tăng giảm tồn kho của SKU chính, vui lòng tiếp tục thêm sản phẩm chính vào kho.

Cách 2: Tạo sản phẩm chính dựa theo cửa hàng của kênh

 1. Hỗ trợ tạo sản phẩm chính hàng loạt từ các sản phẩm của cửa hàng của kênh.
 2. Đi đến menu [Sản phẩm chính / Danh sách sản phẩm chính / Thêm sản phẩm / Tạo theo cửa hàng]
 1. Sau khi chọn cửa hàng mà bạn muốn sử dụng sản phẩm của kênh để tạo sản phẩm chính, bấm Tạo sản phẩm chính
 • Tạo thất bại có thể tải dữ liệu xuống để xem nguyên nhân thất bại
 • Sau khi tạo thành công, sản phẩm chính mới tạo sẽ không tự động mở chức năng tăng giảm tồn kho. Nếu bạn cần bật chức năng tăng giảm tồn kho của SKU chính, vui lòng tiếp tục thêm sản phẩm chính vào kho.

Cách 3: Tạo sản phẩm chính bằng cách trích dẫn sản phẩm của kênh

 1. Hỗ trợ chọn sản phẩm của kênh và trích dẫn thông tin sản phẩm đó để tạo sản phẩm chính.
 2. Đi đến menu [Sản phẩm chính / Danh sách sản phẩm chính / Thêm sản phẩm / Trích dẫn sản phẩm của kênh]
 1. Chọn kênh và xác nhận

4. Sau khi chuyển đến danh sách sản phẩm của kênh, chọn sản phẩm của kênh mà bạn muốn tạo sản phẩm chính và nhấp vào “Tạo sản phẩm chính”

 1. Chỉnh sửa lại thông tin sản phẩm của kênh. Sau khi chỉnh sửa, tạo sản phẩm chính mới dựa trên thông tin sản phẩm này.
 • Khi tạo sản phẩm chính, sản phẩm của kênh được trích dẫn sẽ liên kết với sản phẩm chính.
 • Lưu ý: Nếu SKU chính mới đã tồn tại, sản phẩm của kênh được trích dẫn sẽ được liên kết trực tiếp với SKU chính hiện có.

6. Bạn có thể tải dữ liệu xuống để xem lý do thất bại

Sau khi tạo thành công, sản phẩm chính mới tạo sẽ không tự động bật chức năng tăng giảm hàng tồn kho. Nếu bạn muốn bật chức năng tăng giảm tồn kho của SKU chính, vui lòng tiếp tục thêm sản phẩm chính vào kho.

Cách 4: Nhập để tạo một sản phẩm chính (không có thuộc tính)

 1. Để tạo nhanh sản phẩm chính để sử dụng chức năng tăng giảm tồn kho, bạn có thể sử dụng Nhập phiên bản cơ bản để tạo một sản phẩm (không có thuộc tính) của sản phẩm chính.
 2. Đi đến menu [Sản phẩm chính > Danh sách sản phẩm chính > Nhập / Xuất > Nhập > Tạo để sản phẩm > Phiên bản cơ bản nhập để tạo]
 3. Tải mẫu xuống và nhập các trường bắt buộc vào mẫu.
 4. Tải tệp lên
 5. Xem kết quả tạo theo thời gian thực
 • Bạn có thể tải xuống dữ liệu thất bại để xem lý do không tạo được.
 • Sau khi sản phẩm được tạo thành công, sản phẩm chính mới tạo sẽ không tự động bật chức năng tăng giảm hàng tồn kho.
  Nếu bạn cần bật chức năng tăng giảm tồn kho của SKU chính, vui lòng vào [Tồn kho – Danh sách tồn kho – Thêm vào] và dán SKU chính vào bảng và hoàn tất việc thêm vào kho.

Cách 5: Nhập để tạo sản phẩm chính có một / nhiều thuộc tính

 1. Hỗ trợ nhập để tạo hàng loạt sản phẩm chính và có thể tạo sản phẩm có một / nhiều thuộc tính.
 2. Đi đến menu [Sản phẩm chính > Danh sách sản phẩm chính > Nhập / Xuất > Nhập > Tạo sản phẩm > Phiên bản nâng cao nhập để tạo
 3. Tải xuống id và tên danh mục chính
 4. Tải mẫu xuống và nhập các trường bắt buộc và mẫu
 5. Tải tệp lên
 6. Xem kết quả tạo theo thời gian thực
 • Bạn có thể tải xuống dữ liệu thất bại để xem lý do không tạo được.
 • Sau khi sản phẩm được tạo thành công, sản phẩm chính mới tạo sẽ không tự động bật chức năng tăng giảm hàng tồn kho.
  Nếu bạn cần bật chức năng tăng giảm tồn kho của SKU chính, vui lòng vào [Tồn kho – Danh sách tồn kho – Thêm] và dán SKU chính vào bảng và hoàn tất việc thêm vào kho.