1. Vào Cài đặt > quản lý nhân viên > Thêm nhân viên.

2. Nhấp vào Thêm nhân viên, nhập tên, số điện thoại, email của nhân viên (tiếp theo trên tài khoản này sẽ nhập Ginee là Tài khoản Nhân viên), Mật khẩu tài khoản và Vai trò Nhân viên cũng cần được cài đặt.

Vui lòng chú ý !

– Để điền vào Cột tài khoản Ginee là điền Email và Email không có tài khoản tại Ginee

– Mật khẩu sẽ được đặt có thể khác với mật khẩu Email ban đầu.

3. Nhấn Tiếp theo và nhập mã xác minh được gửi đến Email Nhân viên. Nhập mã và nhấp vào Tiếp theo. Nếu mã xác nhận được xác nhận thành công, nghĩa là đã thêm Nhân viên thành công.