Lưu ý: Phần đánh giá gói hàng chỉ dành cho đơn hàng của loại xuất kho

Chọn “Gói hàng lấy hàng”, bạn có thể quét mã phiếu xuất kho hoặc mã vận đơn (Hình 2), bấm “Xác nhận” để chuyển đến Hình 3, sử dụng PDA để quét chính xác SKU hàng hóa, trang sẽ hiển thị SKU này, số lượng và mã vận đơn.

Nếu quét sai SKU, PDA sẽ báo lỗi “SKU đã quét không phù hợp với SKU đánh giá hiện tại” (Hình 4);

Khi số lượng quét PDA đạt đến số lượng xuất kho, nếu tiếp tục quét thì sẽ không được tính và số lượng cuối cùng sẽ duy trì nhất quán với số lượng xuất kho.

Nếu số lượng không nhất quán, PDA sẽ thông báo lỗi “Số lượng hàng hóa không nhất quán” (Hình 5), và việc đánh giá gói hàng chỉ có thể hoàn thành khi số lượng nhất quán.

Nếu có nhiều SKU trong gói cần được đánh giá, hãy nhấp vào “Xác nhận” để tự động chuyển đến trang quét SKU (Hình 3)

Khi tất cả các SKU được xem xét xong, hãy nhấp vào “Xác nhận” và trang sẽ có lời nhắc “Hoàn tất đánh giá gói hàng”(Hình 6).

Khi PDA đã xử lý xong gói hàng xuất kho, trạng thái đánh giá gói hàng của đơn hàng WMS sẽ được hiển thị màu xanh lục. Xem ảnh chụp màn hình bên dưới.