Nếu cửa hàng đã được lưu giữ và liên kết với SKU chính, bật nút cài đặt “Giám sát và đồng bộ tồn kho”.

Bạn muốn xem lịch sử các sản phẩm của Hàng tồn kho cửa hàng được hệ thống Ginee cập nhật, có thể xem tại「Lịch sử biến động tồn kho」

1、Lịch sử biến động tồn kho -> Chi tiết cập nhật hàng tồn kho sẽ hiển thị nguyên nhân hàng tồn kho cập nhật thất bại

2、Tại「 Lịch sử biến động tồn kho 」có thể xem lịch sử sản phẩm hàng tồn kho của cửa hàng được hệ thống Ginee cập nhật (30 ngày gần đây)