Bảng dự báo hết hàng sẽ thực hiện thống kê dự báo hết hàng cho SKU hàng tồn kho đã bật An toàn hàng tồn kho. Bảng này tính toán trước SKU hàng tồn kho dựa trên dữ liệu bán hàng được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định để ước tính thời điểm hết hàng tồn kho.

Bạn có thể thông qua cài đặt chu kỳ bán hàng để kiểm tra thông tin SKU hàng tồn kho có thể đã hết và cần tăng lượng hàng tồn kho để tránh bán quá số lượng.

Phạm vi dữ liệu: SKU hàng tồn kho có An toàn hàng tồn kho

Thời gian: thống kê dữ liệu bán hàng trong 7 ngày / 15 ngày / 30 ngày / 60 ngày / 90 ngày để làm cơ sở đánh giá dự báo, người dùng có thể lọc theo nhu cầu của mình.

Chi tiết bảng thống kê

Tên hàng tồn kho: Tên SKU hàng tồn kho, chỉ hiển thị SKU hàng tồn kho đáp ứng điều kiện hết hàng

SKU hàng tồn kho: Thông tin hàng tồn kho của SKU khớp với quy cách, nếu nó trống thì SKU không có quy cách

Hàng tồn kho có sẵn: Số lượng hàng tồn kho có sẵn từ SKU hàng tồn kho hiện tại

Hàng tồn kho an toàn: Số lượng hàng tồn kho an toàn cỉa SKU hàng tồn kho hiện tại

Số lượng đã bán: Tổng số hàng tồn kho của SKU hàng tồn kho hiện tại đã bán ra trong chu kỳ bán hàng đã chọn

Tổng số lượng bán ra của tất cả sản phẩm thuộc SKU hàng tồn kho

Khối lượng bán hàng trung bình (/ngày): khối lượng bán hàng trung bình hàng ngày, tổng khối lượng bán hàng hàng ngày (theo ngày mà người dùng chọn trong điều kiện bộ lọc, giá trị mặc định là 7 ngày) [giá trị mặc định: làm tròn đến 2 chữ số thập phân]

Số ngày ước tính: (Hàng tồn kho sẵn có – Hàng tồn kho an toàn) / Tổng khối lượng bán hàng ngày. Dựa trên khối lượng bán hàng trung bình hàng ngày để ước tính lượng hàng dự trữ an toàn cho số ngày còn lại; nếu khối lượng hàng bán hàng ngày nhỏ hơn 1, thì 1 sẽ được sử dụng là giá trị ước tính và được làm tròn lên. Ví dụ: 2,1 ngày sẽ được làm tròn thành 2. Và 2,5 ngày sẽ được làm tròn thành 3]

Phương pháp: muốn bổ sung hàng tồn kho, vui lòng đến trang thông tin chi tiết SKU hàng tồn kho, chỉnh sửa số lượng hàng tồn kho

Bảng dự báo hết hàng hỗ trợ những chức năng nào, có thể xuất không?

Bảng dự báo hết hàng cho phép bạn xuất báo cáo dữ liệu và xem lịch sử xuất, bạn cũng có thể nhanh chóng thêm vào kho những mặt hàng còn ít.