Thời gian cập nhật: là thời gian cập nhật gần nhất

Nhấp vào danh sách sản phẩm để thấy “Thời gian cập nhật” ở bên phải của sản phẩm trên bảng danh sách

Đồng bộ sản phẩm theo cách thủ công

1. Bấm vào danh sách sản phẩm

2. Nhấp vào biểu tượng “Đồng bộ” ở cột thao tác trong “Danh sách sản phẩm” để đồng bộ theo cách thủ công.

3. Bạn cũng có thể đồng bộ một số lượng lớn các mục bằng cách đánh dấu nhiều mục cần được đồng bộ, sau đó nhấp vào “Đồng bộ”