Sau khi sao chép sản phẩm hàng loạt, chúng ta cần chỉnh sửa sản phẩm trước khi đăng nó lên cửa hàng? Và làm thế nào để chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt cho các cửa hàng trên sàn TMĐT Tokopedia ?

Đừng lo lắng, hãy làm theo các bước dưới đây để chỉnh sửa sản phẩm Tokopedia hàng loạt.

Chỉnh sửa sản phẩm sao chép từ sàn Tokopedia hàng loạt

1. Tìm kiếm sản phẩm. Đi đến danh sách sản phẩm Tokopedia -> Bản nháp, sau đó chọn sản phẩm mà bạn sẽ chỉnh sửa.

2. Sau đó đi đến trang dưới cùng và nhấp vào “Chỉnh sửa”

Nếu sản phẩm chưa điền danh mục hoặc thuộc tính, thì nhấp vào “Chỉnh sửa danh mục hoặc thuộc tính bắt buộc” để chỉnh sửa.

Nếu sản phẩm có nhiều thuộc tính, bạn phải kết hợp loại thuộc tính trước, sau đó hệ thống sẽ tự động kết hợp thuộc tính sản phẩm của bạn.

Nếu sản phẩm đã được sao chép thông tin danh mục và thuộc tính, bao gồm loại thuộc tính, sau đó bạn sẽ trực tiếp “Chỉnh sửa trang hàng loạt”

3. Vui lòng chỉnh sửa thông tin bắt buộc như tên sản phẩm, mô tả, giá, tồn kho, số lượng mua tối thiểu, cân nặng v.v. Nhấp lên thông tin mà bạn muốn thay đổi thành thông tin phù hợp (một số thông tin không thể thay đổi, văn bản có màu xám có nghĩa là nó không thể thay đổi)

Nhấp vào [1] để thay đổi tên sản phẩm hàng loạt trên trang

Nhấp vào [2] để thay đổi số lượng mua hàng tối thiểu hàng loạt

Nhấp vào [3] để thay đổi giá hàng loạt

Nhấp vào [4] để thay đổi tồn kho của mỗi sản phẩm và thuộc tính hàng loạt

4. Nhấp vào [Lưu thành bản nháp] ở cuối trang để lưu sản phẩm dưới dạng bản nháp và nhấp vào [Hiển thị] để hiển thị sản phẩm từ bản nháp đến cửa hàng.

Chỉnh sửa sản phẩm của cửa hàng Tokopedia hàng loạt

 1. Tìm kiếm các sản phẩm. Đi trực tiếp đến danh sách sản phẩm Tokopedia, sau đó chọn sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Sau đó đi đến cuối trang và nhấp vào nút “Chỉnh sửa”, sau đó bạn sẽ trực tiếp “Chỉnh sửa trang hàng loạt”

 3. Vui lòng chỉnh sửa các thông tin bắt buộc như tên sản phẩm, mô tả, giá, tồn kho, số lượng mua hàng tối thiểu, cân nặng v.v Nhấp vào thông tin mà bạn muốn ngay lập tức thay đổi thông tin phù hợp (một số thông tin không thể thay đổi, phần văn bản có màu xám có nghĩa là nó không thể thay đổi)

Nhấp và [1] để thay đổi tên sản phẩm hàng loạt trên trang

Nhấp vào [2] để thay đổi số lượng mua hàng tối thiểu hàng loạt

Nhấp vào [3] để thay đổi giá hàng loạt

Nhấp vào [4] để thay đổi tồn kho của mỗi sản phẩm và thuộc tính hàng loạt

 4. Nhấp vào [Hủy] ở phần cuối trang để rời khỏi trang chỉnh sửa và quay lại danh sách sản phẩm, hoặc nhấp vào [Cập nhật] để cập nhật các sản phẩm đến cửa hàng.