Các đơn hàng trên Lazada có thể được cài đặt số hóa đơn riêng để in hóa đơn trước khi vận chuyển.

Chỉ những đơn hàng trạng thái đã thanh toán mới được Lazada hỗ trợ đặt số hóa đơn.

Hướng dẫn thao tác:

1. Chọn đơn hàng tương ứng trong danh sách đơn hàng và nhấn vào “Đặt số hóa đơn”;

① Nếu bạn đã bật “Tất cả các sản phẩm trong cùng một đơn hàng sử dụng cùng một số hóa đơn”, cửa sổ bật lên như hình bên dưới, số hóa đơn được đặt làm thuộc tính đơn hàng và một đơn hàng chỉ có thể chỉnh sửa một số hóa đơn. Sau khi điền xong, bấm Xác nhận để hoàn tất việc cài đặt số hoá đơn;

② Nếu không bật “Tất cả hàng hóa trong cùng một đơn hàng sử dụng cùng một số hóa đơn”, cửa sổ bật lên sẽ như trong hình bên dưới. Số hóa đơn được đặt thành thuộc tính Mặt hàng. Bạn có thể đặt các số hóa đơn khác nhau cho các mặt hàng khác nhau trong đơn hàng. Tất cả số hóa đơn là bắt buộc điền. Nhấn Xác nhận để hoàn tất thao tác đặt số hóa đơn.

2. Sau khi đặt số hóa đơn, bạn có thể chọn đơn hàng để in hóa đơn Lazada.