1. Khớp kho hàng

1. Lối vào thao tác

Vui lòng nhấp vào [Ủy quyền – Danh sách cửa hàng] và nhấp vào [Quản lý kho hàng] phía sau cửa hàng có logo đa kho

1.1

2. Hướng dẫn vận hành

Nếu cửa hàng có nhiều kho hàng cần khấu trừ hàng tồn kho/đẩy giá trị hàng tồn kho MSKU sang cửa hàng kênh, thì kho hàng của kênh phải được liên kết với kho hệ thống!

Lưu ý:
1. Kho theo kênh của cùng một cửa hàng chỉ được liên kết với một kho hệ thống
2. Kho hệ thống chỉ được liên kết với một kho kênh trong cùng một cửa hàng
3. Điểm ảnh hưởng của kho không liên kết và kho hệ thống

Nếu [Xử lý tồn kho đơn hàng liên quan] đã được bật trong [Đơn hàng – Cài đặt đơn hàng – Cài đặt vận chuyển], cần phải khấu trừ tồn kho, đơn hàng của cửa hàng đa kho, vì không thể có được mối quan hệ ràng buộc giữa kho kênh và kho hệ thống, không xác nhận được kho hệ thống được chỉ định nên phân loại vào mục đơn hàng có vấn đề

Nếu bạn đã bật [Giám sát và đồng bộ tồn kho] trong [Tồn kho – Cài đặt tồn kho – Đồng bộ tồn kho], bạn cần đẩy tồn kho đến cửa hàng kênh và MSKU được liên kết với sản phẩm kênh trong cửa hàng đa kho. Do không thể có được liên kết giữa kho kênh và kho hệ thống, không thể xác nhận tồn kho có sẵn của kho nào được sử dụng để đẩy tồn kho, dẫn đến không thể đẩy tồn kho

1.2

2. Quản lý sản phẩm

1. Thêm, chỉnh sửa sản phẩm kênh

Trên trang sản phẩm kênh > danh sách Tiktok, nhấp vào Thêm/Chỉnh sửa sản phẩm, khi cửa hàng là cửa hàng đa kho thì cần có nút chuyển đổi để hỗ trợ có bật kho đa kho hay không

2.1

– Lựa chọn xổ xuống tên kho hàng là đa kho dưới cửa hàng, ví dụ dưới cửa hàng có 2 kho, sau khi đã thiết lập tồn kho cho cả 2 thì nút Thêm trong thao tác sẽ biến mất, không thể thêm kho mới.
– Có thể đặt nhiều kho cho một thuộc tính đơn lẻ, các thuộc tính khác không cài đặt.
– Sau khi hoàn tất cài đặt đa kho, không thể đóng cài đặt đa kho sau khi sản phẩm được đăng tải.

2. Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm của kênh

2.2

– Hỗ trợ sửa giá sản phẩm đa kho
– Hỗ trợ thêm giá kho mới
– Kho gốc đã thêm không hỗ trợ xóa
– Sau khi bật cài đặt đa kho, chỉnh sửa hàng loạt không thể đóng cài đặt đa kho

3. Sao chép sản phẩm Chính/ kênh khác sang Tiktok

2.3

– Đối với cửa hàng đa kho, hỗ trợ kích hoạt cài đặt đa kho. Không thể bật cài đặt đa kho cho các sản phẩm trong các cửa hàng không có nhiều kho.
– Sau khi kích hoạt đa kho, hỗ trợ chỉnh sửa giá trị tồn kho của các kho khác nhau.

3. Xử lý đơn hàng kênh

Khi một đơn hàng được tạo cho một cửa hàng đa kho Tiktok, kênh Tiktok sẽ chỉ định trực tiếp kho hàng nơi đơn hàng được phân bổ và người bán không thể thay đổi điều này.
Do đó, sau khi hệ thống đồng bộ với đơn đặt của cửa hàng, nó cũng sẽ nhận được thông tin kho kênh do sàn chỉ định trực tiếp.
Sau khi lấy thông tin, dựa trên thông tin kho kênh đã thu được, hệ thống sẽ kiểm tra liên kết kho hàng để lấy kho hệ thống liên kết với kho kênh, đồng thời thực hiện phân bổ kho và tạo đơn xuất kho dựa trên kho hệ thống liên kết;
Nếu không lấy được thông tin kho hệ thống liên kết, đơn hàng sẽ được đưa vào đơn hàng có vấn đề do không lấy được thông tin kho

Lưu ý:

1. Đơn hàng đối với cửa hàng đa kho sẽ không được phân bổ theo quy tắc phân bổ kho mà sẽ được phân bổ theo kho hệ thống liên kết tương ứng với kho kênh do sàn chỉ định.
2. Đơn hàng của cửa hàng đa kho bị hạn chế bởi API kênh, không thể thao tác thay đổi kho hàng.
3. Đơn hàng của cửa hàng đa kho bị hạn chế bởi API kênh, không thể thao tác thay thế các sản phẩm và quà tặng bên ngoài kho được liên kết.

Ghi chú cập nhật khác

1. Tìm kiếm đơn hàng: Tối ưu hóa tìm kiếm kho hàng, thêm kho hàng kênh / kho riêng của hệ thống / tìm kiếm cấp một trong kho của bên thứ ba, để tạo điều kiện tìm nhanh thông tin cần thiết

1a

2. Tối ưu hóa hiển thị danh sách đơn hàng, đơn hàng đa kho Tiktok hiển thị đồng bộ tên kho hàng kênh

1b

3. Việc hiển thị chi tiết đơn hàng được tối ưu hóa và các đơn hàng đa kho Tiktok được hiển thị đồng bộ với tên kho hàng kênh

1c

4. Đồng bộ tồn kho

Lưu ý:
1. Vui lòng đảm bảo bật [Giám sát và đồng bộ tồn kho] trong [Tồn kho – Cài đặt tồn kho – Đồng bộ tồn kho]
2. Vui lòng đảm bảo hoàn thành liên kết kho kênh và kho hệ thống trong [Danh sách cửa hàng ủy quyền]
3. Vui lòng đảm bảo hoàn thành cài đặt quy tắc đẩy tồn kho MSKU trong [Tồn kho – Quy tắc đẩy tồn kho]

Ví dụ đẩy tồn kho của cửa hàng đa kho Tiktok:

Cửa hàng có 3 kho kênh A/B/C, kho kênh A liên kết với kho hệ thống D, kho kênh B liên kết với kho hệ thống E, kho kênh C liên kết với kho hệ thống F

Sản phẩm kênh SKU
Kho kênh
Tồn kho kênh
MSKU
Kho hệ thống
Tồn kho MSKU
001
A
10
Tiktok 001
D
10
B
20
E
20
Thao tác:Người bán thao tác tại hệ thống cho mã MSKU: Tiktok 001 nhập kho với tồn kho là 90 tại kho hệ thống D, tồn kho ở kho hệ thống D được cập nhật thành 100
Đẩy: MSKU: Tiktok 001 sử dụng quy tắc đẩy mặc định của hệ thống để đẩy tồn kho của Kho hệ thống D đến Kho kênh A của sản phẩm mã MSKU001 ở cửa hàng Tiktok, cập nhật tồn kho trong Kho kênh A thành 100, tồn kho của Kho kênh B không có thay đổi