Nếu bạn cần khuyến mại một sản phẩm, nhưng chưa đồng bộ hóa sản phẩm đó trên Ginee hoặc chợ thương mại điện tử, bạn có thể đồng bộ hóa khuyến mại bằng cách nhấp vào nút “Đồng bộ” trên trang quản lý khuyến mại.

This image has an empty alt attribute; its file name is art4.png