Bảng dự báo hết hàng dành cho các SKU hàng tồn kho đã xác định lượng hàng an toàn. Theo dữ liệu bán hàng đã được tạo trong một khoảng thời gian nhất định, SKU hàng tồn kho được tính toán trước để ước tính thời gian hết hàng.

Bạn có thể kiểm tra thông tin SKU hàng tồn kho có khả năng hết hàng, bằng cách thiết lập chu kỳ bán hàng, và bạn cần tăng lượng hàng dự trữ trước để tránh bán quá nhiều.

Phạm vi dữ liệu: SKU hàng tồn kho có dự trữ an toàn

Thời gian: từ dữ liệu 7 ngày / 15 ngày / 30 ngày / 60 ngày / 90 ngày của thông tin bán hàng làm cơ sở đánh giá dự báo, người dùng có thể lọc theo nhu cầu của mình.

Chi tiết bảng thống kê

Tên hàng tồn kho: Tên SKU hàng tồn kho, chỉ những SKU hàng tồn kho đáp ứng tình trạng hết hàng mới được hiển thị

SKU hàng tồn kho: thông tin hàng tồn kho của SKU phù hợp với quy cách, nếu nó trống tức là không có quy cách.

Hàng tồn kho có sẵn: số lượng hàng tồn kho có sẵn của SKU hàng tồn kho hiện tại

Số lượng hàng đã bán: Tổng số lượng hàng tồn kho đã được bán hết trong SKU hàng tồn kho hiện tại trong khoảng thời gian bán hàng mà bạn đã chọn.

Tổng số lượng bán của tất cả các sản phẩm trong SKU hàng tồn kho

Lượng hàng bán trung bình (/ ngày): lượng hàng bán trung bình hàng ngày, tổng số lượng hàng bán hàng ngày (theo ngày tháng được người dùng chọn trong bộ lọc, hoặc mặc định là 7 ngày) [giá trị mặc định: làm tròn đến 2 chữ số thập phân]

Số ngày ước tính: (hàng dự trữ có sẵn – dự trữ an toàn) / tổng lượng hàng bán trong ngày. Ước tính số ngày còn lại để đạt được lượng hàng tồn kho an toàn dựa trên lượng hàng bán trung bình hàng ngày; nếu khối lượng hàng bán trong ngày nhỏ hơn 1 thì 1 sẽ được sử dụng làm giá trị ước tính và được làm tròn lên. Ví dụ: 2,1 ngày sẽ được làm tròn thành 2. Và 2,5 ngày sẽ được làm tròn thành 3]

Phương pháp: Để bổ sung hàng tồn kho, vui lòng chuyển đến trang chi tiết SKU hàng tồn kho và chỉnh sửa số lượng hàng tồn kho.

Bảng dự báo hết hàng hỗ trợ những chức năng nào và có thể xuất ra không?

Bảng dự báo hết hàng cho phép bạn xuất báo cáo dữ liệu và xem lịch sử xuất, bạn cũng có thể nhanh chóng thêm vào kho những mặt hàng còn ít.