Tính năng này chỉ dành cho những người bán đã kích hoạt chức năng sản phẩm chính

Để biết định nghĩa về sản phẩm chính và tình trạng tồn kho, vui lòng xem:Master SKU, Sản phẩm chính và Trạng thái tồn kho là gì? (ginee nâng cấp)

Mối quan hệ giữa sản phẩm chính và quản lý hàng tồn kho là gì?

  1. Trong danh sách sản phẩm chính – sản phẩm chính, Ginee hỗ trợ liên kết hàng loạt hoặc tự động các sản phẩm của kênh (lưu ý: để giải quyết hạn chế của API của kênh, SKU chính sẽ được liên kết trực tiếp với thuộc tính của kênh, không phải liên kết SKU nền tảng).
  1. Hàng hóa của kênh được liên kết với SKU chính và trạng thái tồn kho của SKU chính = Bật, tồn kho có sẵn của SKU chính được chia sẻ với hàng hóa của kênh liên kết và đồng thời tăng / giảm.

Trạng thái tồn kho = Bật: Tăng giảm hàng tồn kho (Đẩy cập nhật tồn kho cửa hàng + đơn hàng đến sẽ trừ hàng tồn kho của SKU chính) được bật, đồng thời đáp ứng ba điều kiện: thêm vào kho và đã nhập kho, mở cài đặt giám sát và đồng bộ tồn kho, liên kết sản phẩm của kênh.

  • Thêm kho + nhập kho: bấm vào Nhập kho, cửa sổ mới bật lên để chuyển đến trang Quản lý tồn kho – Thêm hàng vào kho và chọn SKU chính;
  • Thêm kho + nhập kho: nhấm vào xem, cửa sổ mới bật lên chuyển đến Quản lý tồn kho – Tất cả các tab – chọn SKU chính
  • Bật giám sát và đồng bộ tồn kho: Nhấp vào “Đến xem / Đến bật” để mở cửa sổ mới và chuyển đến trang [Cài đặt-Cài đặt tồn kho]

Quản lý hàng tồn kho cập nhật thông tin hàng tồn kho theo SKU chính

  1. Sau khi SKU chính / SKU chính kết hợp được thêm vào kho, SKU chính (SKU chính / SKU chính kết hợp) sẽ được hiển thị trong danh sách hàng tồn kho
  • Khi thêm SKU chính kết hợp vào kho, bạn cần thêm tất cả các SKU chính được ràng buộc với nhau vào cùng một kho.
  • Lưu ý: sau khi SKU chính kết hợp được thêm vào kho, nó cũng sẽ được hiển thị trong danh sách hàng tồn kho.
  1. Trong [Quản lý tồn kho – Danh sách tồn kho], các SKU chính đã được thêm vào kho sẽ được hiển thị theo kho.
  • Tồn kho của loại SKU chính này (bao gồm Tổng tồn kho, Tồn kho dự trữ, Tồn kho có sẵn, Tồn kho bị khóa, Tồn kho khuyến mãi và Tồn kho an toàn) sẽ được sửa đổi và quản lý trong [Quản lý tồn kho – Danh sách tồn kho].

Sau khi sản phẩm chính được thêm thành công, trạng thái tồn kho của sản phẩm chính sẽ tắt theo mặc định. Bạn cần thêm sản phẩm vào kho, điền tồn kho để hoàn tất việc nhập kho, sau đó bật “Cài đặt theo dõi và đồng bộ tồn kho -> vào cài đặt – cài đặt tồn kho – có thể tiến hành cài đặt”, trạng thái tồn kho của SKU chính sẽ trở thành “Bật”