Đơn hàng bất thường là Menu thêm vào các đơn hàng bị lỗi đồng bộ, trong danh sách sẽ hiển thị các đồng bộ thủ công và các lệnh gọi lại của kênh khiến cho thông tin đơn hàng đồng bộ bị thất bại

Hỗ trợ xem các đơn hàng đồng bộ thất bại và lý do đồng bộ thất bại trong danh sách đơn hàng bất thường và thực hiện thao tác đồng bộ lại hoặc liên kết lại cửa hàng dựa trên các lý do thất bại

Chỉ hỗ trợ thao tác đồng bộ lại đơn hàng tại danh sách đơn hàng bất thường, và hỗ trọ xem tiến độ và kết quả đồng bộ