Tính năng này chỉ khả dụng cho những người bán kích hoạt tính năng Sản phẩm chính

Master Product / Sản phẩm chính

 1. Để tạo điều kiện cho người bán quản lý sản phẩm của tất cả các kênh, hệ thống Ginee hỗ trợ tính năng Sản phẩm chính. Với tư cách là người bán, bạn có thể liên kết Sản phẩm chính với Sản phẩm của kênh, sau đó bật cài đặt giám sát và đồng bộ tồn kho. Sau khi kích hoạt cài đặt, Tồn kho có sẵn của Sản phẩm Chính có thể được tự động liên kết và cập nhật tồn kho cho Sản phẩm của kênh.
 2. Nếu Sản phẩm chính bị xóa, mối quan hệ liên kết giữa SKU chính và Sản phẩm của kênh sẽ tự động bị hủy liên kết.

Master SKU / SKU chính

 1. Master SKU là SKU tiêu chuẩn của Sản phẩm Chính.
 2. Vào ngày 3 tháng 10 năm 2021, SKU tồn kho sẽ trở thành Master SKU. SKU tồn kho trong hệ thống Ginee sẽ được đổi tên từ Master SKU thành SKU chính.

Trạng thái tồn kho

 1. Hệ thống hỗ trợ xem kết quả sau khi kích hoạt đồng bộ tăng / giảm tồn kho dựa trên Sản phẩm chính. Người bán có thể đánh giá xem Master SKU có hoạt động để đồng bộ tồn kho theo trạng thái của tồn kho hay không.
 2. Trên Danh sách sản phẩm chính, bạn có thể xem thông tin trạng thái tồn kho. Có 4 loại trạng thái tồn kho:
  1. Kho hàng: Nếu SKU chính được thêm vào kho và đã nhập kho, thì nó sẽ hiển thị thông tin kho của Sản phẩm chính. Nếu bạn đặt chuột vào biểu tượng, nó sẽ hiển thị tên kho và kho hàng đang hoạt động của Sản phẩm chính
  2. Combine:If Master SKU is a combination type, placing the mouse on the icon, it will display the product name, Master SKU, and ratio number Kết hợp: Nếu SKU chính là loại kết hợp, đặt chuột lên biểu tượng, nó sẽ hiển thị tên sản phẩm, SKU chính và số tỷ lệ
  3. Mở: Đồng bộ kho (đẩy để cập nhật tồn kho cửa hàng + đơn hàng đến sẽ trừ tồn kho của SKU chính) được bật, Nếu bạn đặt chuột lên biểu tượng, nó sẽ hiển thị 3 Yêu cầu: Thêm vào kho + nhập kho, bật theo dõi và đồng bộ tồn kho, liên kết cửa hàng.
 • Thêm vào kho + nhập kho: Nhấp vào Nhập kho ngay, hệ thống sẽ hiển thị Quản lý kho, thêm trang kho sản phẩm, chọn SKU chính
 • Thêm vào kho + nhập kho: Nhấp vào Xem, nó sẽ hiển thị tab Quản lý kho – Tất cả – Lọc ra SKU chính
 • Bật giám sát và đồng bộ tồn kho: Nhấp vào “Xem”, nó sẽ chuyển đến trang 【Cài đặt – Cài đặt tồn kho】
 1. Đóng: Đồng bộ tồn kho (tức là đẩy để cập nhật tồn kho cửa hàng + các đơn hàng đến sẽ trừ tồn kho của SKU chính) không được bật