Cột “Công ty vận chuyển” chứa thông tin của công ty vận chuyển chịu trách nhiệm giao hàng. Thực hiện theo các bước bên dưới để xem thông tin của công ty vận chuyển đơn hàng của bạn:

  1. Đăng nhập vào Ginee và nhấp vào “Đơn hàng”
  2. Trong cột “Công ty vận chuyển”, bạn có thể xem công ty nào đã vận chuyển đơn hàng tương ứng.