(Chức năng này cần phải bật Ủy quyền Sản phẩm chính mới có thể sử dụng) Nếu bạn cũng muốn các sản phẩm mới được thêm vào tự động liên kết với sản phẩm chính của địa phương, để thuận tiện trong quản lý hàng tồn kho và giá cả sau này

Bước 1: Đi đến Cài đặt – Cài đặt Sản phẩm – Tự động liên kết Master SKU, nhấp vào Bật

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-12-1024x375.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 4-7-1024x338.png

Bước 2: Chọn phạm vi bật

  1. Tất cả các cửa hàng được bật, cửa hàng được ủy quyền sẽ tự động liên kết dựa trên quy tắc liên kết tự động và các cửa hàng mới được ủy quyền sau khi bật cài đặt này cũng sẽ áp dụng quy tắc liên kết tự động theo mặc định.
  2. Bật theo cửa hàng, hỗ trợ chọn nhiều cửa hàng. Chỉ những cửa hàng đã định cấu hình mới bật chức năng “Tự động liên kết Master SKU”.
  3. Bật theo kênh, nhiều kênh được hỗ trợ. Chỉ cửa hàng tương ứng với kênh cấu hình mới bật chức năng “Tự động liên kết Master SKU”. Lưu ý: Sau khi kênh được bật, các cửa hàng mới được ủy quyền cũng sẽ tự động bật chức năng này.
This image has an empty alt attribute; its file name is 8-1.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 9.png
  1. Sau khi bật cài đặt vẫn có thể chỉnh sửa cài đặt
  1. Sau khi bật tự động liên kết Master SKU

Sản phẩm của kênh vừa được thêm vào, nếu có sẵn trong kênh sản phẩm, SKU của nền tảng có cùng tên sẽ tự động được liên kết, đồng thời hỗ trợ các quy tắc tùy chọn tự động liên kết. Chỉ áp dụng với các sản phẩm của kênh đã đồng bộ với Ginee và chưa liên kết Master SKU.

(2) Trong danh sách sản phẩm chính, bạn có thể chỉnh sửa và xem các quy tắc liên kết tự động (không hiển thị khi chưa bật cài đặt)

(3) Sau khi bật cài đặt liên kết tự động Master SKU, nó sẽ hỗ trợ xuất và nhập hàng loạt quy tắc liên kết tự động. Quy tắc nhập sẽ trực tiếp thay thế quy tắc ban đầu và quy tắc nhập sẽ tự động liên kết Master SKU cho các sản phẩm tương ứng của kênh chưa liên kết Master SKU.

Tự động tạo Master SKU

Sau khi bật, sản phẩm mới được tạo trong trung tâm người bán của kênh, sẽ tự động tạo thành sản phẩm chính sau khi được hệ thống kiểm tra. Điều này giúp cho việc sử dụng quản lý tồn kho trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bật thao tác cài đặt tự động tạo Master SKU.

Bước 1: Đi đến cài đặt sản phẩm – bật tự động tạo Master SKU tự động.

Bước 2: Chọn phạm vi bật, Tất cả các cửa hàng được bật, Cửa hàng ủy quyền sẽ tự động tạo Master SKU theo quy tắc, sau khi bật cài đặt, các cửa hàng mới ủy quyền cũng sẽ mặc định áp dụng logic tự động tạo Master SKU.

Mở theo cửa hàng, hỗ trợ chọn đa kênh. Chỉ những cửa hàng đã định cấu hình mới bật được chức năng “Tự động tạo Master SKU”.

Bật theo kênh, hỗ trợ chọn nhiều cửa hàng. Chỉ cấu hình cửa hàng tương ứng với kênh mới được bật chức năng “Tự động tạo Master SKU”.

Lưu ý: Sau khi kênh được bật, các cửa hàng mới ủy quyền cũng sẽ tự động bật chức năng “Tự động tạo Master SKU”.

Nếu sau khi bật:

(1) Khi tính năng liên kết tự động của Master SKU và tính năng tạo tự động của Master SKU được bật cùng lúc, tự động liên kết Master SKU sẽ được ưu tiên thực hiện trước;

(2) Quy tắc tạo sản phẩm chính là: nếu sản phẩm của kênh không liên kết với Master SKU, thì Hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem có Master SKU trùng tên với SKU của nền tảng của sản phẩm này hay không và sản phẩm của kênh sẽ tự động được liên kết với Master SKU này; nếu không tìm thấy Master SKU trùng tên, sản phẩm của kênh sẽ tự động tạo Master SKU;