1、Cách tạo mã vạch nhân viên PDA

WMS → Quản lý hệ thống → Quản lý tài khoản → Tạo mã vạch nhân viên

Mã vạch có hiệu lực trong 30 ngày và bắt đầu đếm ngược sau khi mã được tạo; sau 30 ngày, bạn có thể nhấn để tạo lại mã vạch của nhân viên và nhận một mã vạch nhân viên mới để tiếp tục sử dụng

2、Làm thế nào để đăng nhập PDA?

Mã vạch của nhân viên có thể được in qua WMS, PDA sẽ đăng nhập bằng cách quét mã vạch này của nhân viên;

3、Sau khi đăng nhập, trang hiển thị kho hàng với tất cả quyền hạn của nhân viên này, và bạn có thể chọn một kho hàng để thao tác;

4、Cách chọn ngôn ngữ PDA

Hiện tại PDA hỗ trợ năm tùy chọn ngôn ngữ, đó là tiếng Indonesia, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái và tiếng Việt;

5、Cách thao tác thay đổi kho

Nhấn vào biểu tượng ở góc dưới bên phải để vào trang “Của tôi”, bạn có thể chọn kho khác trong “Cài đặt hệ thống” và chuyển đổi, không cần đăng xuất khỏi PDA rồi đăng nhập lại để chọn;

6、Cách thoát tài khoản

Nhấn vào biểu tượng hình người ở góc dưới bên phải để vào trang “Của tôi”, nhấn vào biểu tượng nhỏ ở góc trên bên phải, và “xác nhận” để đăng xuất khỏi tài khoản;