Bởi vì yêu cầu của các kênh đối với Tên, Hình ảnh sản phẩm là khác nhau, nên khi sao chép sản phẩm đến một kênh khác, sẽ xuất hiện việc tên sản phẩm, hình ảnh mô tả vượt quá giới hạn của kênh. Nếu bạn muốn đăng sản phẩm lên cửa hàng một cách nhanh chóng, bạn có thể cài đặt tự động cắt Bước 1: Đi đến Cài đặt – Cài đặt sản phẩm – Cài đặt Sao chép
Bước 2: Bật cài đặt tự động cắt, chọn phạm vi bật a、Tất cả cửa hàng (cửa hàng mới được ủy quyền cũng sẽ bật theo mặc định) b、Bật theo kênh, nếu kênh đã được bật, cửa hàng mới được ủy quyền cho kênh đó cũng sẽ bật theo mặc định c、Bật theo cửa hàng, cửa hàng mới được ủy quyền sẽ không được bật theo mặc định, chỉ bật những cửa hàng đã chọn
Bước 3: Lưu Cài đặt Sau khi bật cài đặt, nếu thông qua sao chép để tạo thành Bản nháp sản phẩm, Cửa hàng chứa Bản nháp sản phẩm này được “Cài đặt tự động cắt”, thì thông tin sẽ được lưu theo giới hạn tối đa của tên, mô tả và hình ảnh của các kênh như sau và thông tin thừa sẽ được tự động cắt