Trên trang danh sách tồn kho, các bước như sau

1 Nhấn Nhập/Xuất – Chỉnh sửa Đơn giá mua hàng bình quân

2 Tải Mẫu xuống

3 Chỉnh sửa dữ liệu trong bảng

4 Tải Mẫu lên