Chọn “Quét mã xuất kho” để xác định thông tin đơn hàng dựa vào nhập hoặc quét mã số đơn hàng xuất kho / số đơn hàng xuất kho WMS / mã vận đơn.

Sau khi quét PDA, bạn sẽ chuyển sang trang tiếp và sẽ hiển thị tên và số lượng của SKU cần xuất kho (Hình 3), bấm “xác nhận” để hoàn tất việc xuất kho;