1. Bạn có thể cài đặt trạng thái xuất hàng của đơn hàng tại danh sách đơn hàng / chi tiết đơn hàng. Ở trạng thái mặc định, hệ thống cung cấp hai trạng thái xuất hàng để bạn lựa chọn: “Chờ xuất hàng” và “Đã xuất hàng”.

Khi lọc danh sách đơn hàng theo trạng thái xuất hàng đã chỉ định và bạn có thể xem trạng thái xuất hàng của đơn hàng tương ứng trong danh sách đơn hàng.

2. Bây giờ, bạn cũng có thể thêm trạng thái để quản lý thông qua “Thêm trạng thái”.