Ginee hỗ trợ xử lý yêu cầu hủy đơn hàng Shopee của người mua.

1. Xử lý yêu cầu hủy đơn hàng.

Bạn có thể chọn một đơn hàng trong danh sách đơn hàng hoặc trên trang chi tiết đơn hàng để xử lý yêu cầu hủy của người mua;

2. Cùng lúc xử lý nhiều yêu cầu hủy đơn hàng.

Bạn có thể chọn nhiều đơn hàng trong danh sách đơn hàng và xử lý yêu cầu hủy của những người mua này cùng một lúc;

3. Hủy: Chọn đồng ý hoặc từ chối yêu cầu hủy mà người mua gửi và sau đó Ginee sẽ hiển thị thông tin về việc xử lý có thành công hay không.

Nhắc nhở:

Trước khi bạn đồng ý với yêu cầu hủy đơn hàng, hãy nhớ kiểm tra xem đơn hàng đã được chuyển đi chưa để tránh thất thoát do quá trình vận chuyển.
Trước khi bạn đồng ý hoặc từ chối yêu cầu hủy của người mua, trạng thái đơn hàng sẽ vẫn là “Đang chờ xử lý” và sau khi bạn đồng ý với yêu cầu hủy, trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật thành “Đã hủy”;