Dựa trên hệ thống hủy đơn hàng của Lazada, Ginee chia các đơn hàng đã hủy thành đơn hàng đã thanh toán và đơn hàng đang chờ xử lý.

Đơn hàng đã thanh toán

1. Nếu hủy đơn hàng vì cùng một nguyên nhân, không cần chọn sản phẩm, tất cả các đơn đặt hàng đều bị hủy theo mặc định.

2. Nếu bạn cần hủy đơn hàng riêng lẻ vì lý do nào đó, bạn phải chọn một sản phẩm. Sau khi hoàn thành, chỉ sản phẩm đã chọn trong đơn hàng sẽ chuyển thành trạng thái “Đã hủy”.

Đơn hàng chờ vận chuyển

1. Nếu đơn hàng bị hủy vì cùng một lý do, không cần chọn sản phẩm, tất cả đơn hàng sẽ bị hủy theo mặc định.

2. Nếu bạn cần hủy đơn hàng riêng lẻ vì lý do nào đó, bạn phải chọn một sản phẩm. Sau khi hoàn thành, trạng thái của các sản phẩm trong cùng một phiếu chuyển phát sẽ được chuyển thành “Đã hủy”.

Hủy đơn hàng vì cùng một lý do.

Hủy đơn hàng vì những lí do khác nhau.