Bạn có thể tạo trang “Thành viên” đặc biệt cho cửa hàng thông qua Ginee. Trang web này cho phép khách hàng hiểu cửa hàng của bạn, hiểu cách hoạt động của chương trình thành viên, hiểu cách tích điểm, v.v.
Đăng ký bằng số điện thoại di động của bạn để mở tài khoản thành viên, sau đó bạn cần điền đầy đủ thông tin cá nhân (tên, giới tính, DOB và email).