Bước 1: Nhấn tải xuống và cài đặt trình sưu tập

Bước 2: Tìm gói cài đặt trog file

Bước 3: Bật trình mở rộng

Bước 3: Bật chế độ nhà phát triển

Bước 4: Kéo thư mục bạn vừa tải xuống vào trang hiện tại

Bước 5: Mở sàn TMĐT và bắt đầu sưu tập hàng hóa