1. Nhận đơn hàng

Chỉ hỗ trợ trạng thái đã thanh toán và loại fulfillment không phải FBT (Fulfillment by Tiki) để tiến hành thao tác nhận đơn hàng

Hướng dẫn thao tác: Chọn đơn hàng tương ứng trong danh sách đơn hàng, nhấn “Nhận đơn hàng” và nhấn Xác nhận để hoàn tất thao tác này (vui lòng lưu ý xác nhận Tồn kho có thể sử dụng kho đã chọn là kho mặc định của đơn hàng, đơn hàng Tiki một khi đã nhận sẽ không thể hủy)

2. Đơn hàng gửi hàng

Chỉ hỗ trợ các đơn hàng đã thanh toán và hình thức hoàn tất đơn hàng là dropship để tiến hành thao tác gửi hàng

Hướng dẫn thao tác: Không cần thiết lập quy tắc vận chuyển, chọn các đơn hàng cần gửi trong danh sách đơn hàng, nhấn nút “Sắp xếp gửi hàng” để chuyển đến trang gửi hàng pick up. Không cần thực hiện các thao tác khác, nhấp vào “Sắp xếp gửi hàng” để hoàn tất gửi hàng nhanh chóng

3. Cài đặt đơn hàng thành Đã hoàn thành

Chỉ hỗ trợ các đơn hàng ở trạng thái sẵn sàng gửi và loại hoàn tất đươn hàng là seller delivery

Hướng dẫn thao tác: chọn đơn hàng cần xác nhận đã nhận hàng, bấm nút “Hoàn tất đơn hàng”, sau khi xác nhận lần 2 có thể xác nhận Đã nhận hàng và đánh dấu tình trạng đơn hàng Đã hoàn thành

4. Hủy đơn hàng

Chỉ hỗ trợ các đơn hàng đã được thanh toán và loại hoàn tất đơn hàng là dropship mới có thể bị hủy.

Hướng dẫn thao tác: chọn đơn hàng cần hủy, nhấn nút “Hủy đơn hàng”, bạn có thể trực tiếp xác nhận việc hủy đơn hàng mà không cần điền lý do hủy.

5. In đơn hàng

Kênh Tiki hỗ trợ in phiếu đóng gói, phiếu lấy hàng, hóa đơn, vận đơn. Trong đó, in vận đơn chỉ hỗ trợ thao tác một / nhiều đơn hàng có loại hoàn tất đơn hàng là dropship và ODF (on-demand fulfillment) và áp dụng kết quả của sàn TMĐT, các mẫu riêng của Ginee hiện không được hỗ trợ

6. Đồng bộ đơn hàng

Hỗ trợ đồng bộ một / nhiều đơn hàng, đồng bộ theo thời gian thực từ sàn TMĐT cả trạng thái đơn hàng và thông tin cơ bản

7. Cài đặt trạng thái in / lấy hàng / đóng gói

Đặt trạng thái in như sau, bạn có thể xem thông tin trạng thái in trong danh sách đơn hàng

Đặt trạng thái lấy hàng như sau, bạn có thể xem thông tin trạng thái lấy hàng trong danh sách đơn hàng

Đặt trạng thái đóng gói như sau, bạn có thể xem thông tin trạng thái lấy hàng trong danh sách đơn hàng