Khi in thông tin đơn hàng, trạng thái giao nhận đơn hàng sẽ tự động thay đổi nhưng bạn cũng có thể thay đổi trạng thái in thông tin đơn hàng theo cách thủ công, ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi một hoặc nhiều trạng thái in. Các bước thay đổi trạng thái in thủ công như sau:

Cách cài đặt một trạng thái in

1. Nhấn mã đơn hàng cần thay đổi

2. Nhập thông tin chi tiết của đơn hàng, sau đó nhấp vào “Cài đặt trạng thái in”, vui lòng in thông tin của đơn hàng bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp vào “Xác nhận”

3. Trạng thái in của đơn hàng sẽ tự động cập nhật.

Các bước cài đặt trạng thái in hàng loạt

1.勾选需要设置打印状态的多个订单,然后单击“设置打印状态”。Đánh dấu vào nhiều đơn đặt hàng cần được cài đặt thành trạng thái in, sau đó nhấp vào “Cài đặt trạng thái in”

2. Chọn thông tin in cần chỉnh sửa, sau đó nhấn đồng ý.

3. Sau đó, trạng thái in của đơn hàng ngay lập tức đc cập nhật.