Bạn có thể xuất các đơn hàng đã đồng bộ sang Ginee. Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu xuất ra, bạn nên đồng bộ đơn hàng trước khi xuất và xuất sau khi đảm bảo trạng thái đơn hàng là chính xác và phù hợp.

Hiện tại, Ginee cung cấp chức năng “Xuất” trong “Danh sách đơn hàng”, có thể giúp bạn “Xuất đơn hàng đã chọn”, “Xuất tất cả đơn hàng” hoặc “Xem lịch sử xuất”

1)Mô tả về Xuất đơn hàng đã chọn

Chọn ít nhất một đơn hàng cần được xuất trong danh sách đơn hàng, nhấp vào “Xuất đơn hàng đã chọn”, sau đó chọn “Mẫu mặc định” để xuất dữ liệu đơn hàng.

2)Hướng dẫn Xuất tất cả đơn hàng

Bấm vào Xuất, chọn mẫu mặc định, sau đó thời gian của đơn hàng sẽ được xuất ra (ở đây nói đến thời điểm đặt hàng), bạn có thể xuất dữ liệu đơn hàng mình cần.

Lưu ý: Chức năng này chỉ hỗ trợ xuất dữ liệu của đơn hàng trong tối đa 3 tháng.

3)Xem lịch sử xuất

Ginee có thể giúp bạn xem lịch sử xuất đơn hàng và hỗ trợ tải dữ liệu trong 15 ngày gần đây để bạn có thể dễ dàng xem các thay đổi trong dữ liệu hoặc tránh xuất cùng một đơn hàng.