Điểm có thể sử dụng: Tổng số điểm mà cửa hàng có thể sử dụng.
Điểm kiếm được: Tổng điểm tích lũy của cửa hàng.
Điểm đã sử dụng: Điểm đã đổi / đã sử dụng.