Hiện tại, Ginee cung cấp 5 lựa chọn ngôn ngữ là Tiếng Indonesia, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Thái và Tiếng Việt.