Nền tảng Lazada cho phép các sản phẩm có trạng thái khác nhau trong cùng một đơn hàng. Để giúp người bán nhanh chóng xác định và xử lý các đơn hàng này dễ dàng hơn, Ginee gắn các nhãn vào đơn hàng. Bạn có thể xem tình trạng sản phẩm trong chi tiết đơn hàng