Để giúp người bán tại Ginee dễ dàng quản lý thông tin khách hàng hơn, hiểu và quản lý thông tin khách hàng tích lũy được nhanh chóng hơn so với các kênh khác.