Lối vào: Danh sách Tồn kho – Cài đặt Email nhắc nhở

Bạn có thể thiết lập tối đa 10 hộp thư để nhận email nhắc nhở, cách thiết lập như sau:

1 Nhấp vào “Cài đặt Email nhắc nhở”

2 Nhấp vào “Thêm”

3 Điền Địa chỉ Email

4 Gửi

5 Chỉnh sửa hoặc Xóa

Đối với Địa chỉ người nhận đã được gửi có thể được sửa đổi thông qua chức năng chỉnh sửa và nó sẽ có hiệu lực sau khi gửi được lưu

Nếu muốn xóa địa chỉ nhận email, có thể nhấp vào “Xóa”, nó sẽ có hiệu lực sau khi gửi và lưu