Thêm sản phẩm là một bước quan trọng trong quản lý một cửa hàng. Thông qua Ginee, bạn có thể thêm các sản phẩm mới bằng cách sao chép sản phẩm; nếu bạn cần sao chép sản phẩm từ Shopee, Bukalapak, JD, Shopify sang Tokopedia, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Sao chép các sản phẩm từ sản TMĐT đến phần bản nháp trên Tokopedia
  2. Hoàn tất danh mục và loại thuộc tính sản phẩm mục tiêu
  3. Hiển thị sản phẩm trên cửa hàng

Sao chép sản phẩm từ sản TMĐT sang bản nháp Tokopedia

1. Từ sàn TMĐT, Danh sách sản phẩm > Chọn sản phẩm > nhấp vào nút sao chép sản phẩm

2. Chọn cửa hàng mà sản phẩm sẽ được sao chép, chọn Tokopedia, chọn cửa hàng và nhấn vào ” Lưu thành bản nháp”

3. Sau khi thành công, nhấn Xem ngay

Hoàn tất danh mục và loại thuộc tính sản phẩm mục tiêu

1. Từ Tokopedia, Danh sách sản phẩm > nhấn Chỉnh sửa để xát định danh mục và loại thuộc tính phù hợp với sản phẩm mục tiêu và nhấn “Lưu & Tiếp tục”

2. Thông tin sản phẩm much tiêu đã được sao chép đến cửa hàng, hoàn tất các thông tin hiển thị bắt buộc

3. Nhấn “Hiển thị” để hiển thị sản phẩm đến Tokopedia

Sau khi kết thúc thao tác, bạn đã sao chép sản phẩm đến Tokopedia và hiển thị nó thành công