Cài đặt tồn kho hàng loạt và chỉ hỗ trợ các kho Fulfillment không phải của bên thứ 3.

Hiện có 2 cách cài đặt

Cách 1: Cập nhật tồn kho – Giá trị cuối

Bạn có thể ghi giá trị của tồn kho vào mẫu. Sau khi trang được nhập vào mẫu và tải lên Ginee, nếu dữ liệu chính xác, tồn kho sẽ được cập nhật theo dữ liệu trong mẫu đã tải lên.

Lưu ý 1: Có thông tin kệ hàng trong mẫu. Nếu bạn không điền, hệ thống sẽ sử dụng kệ hàng mặc định. Nếu không thêm SKU vào kệ hàng mặc định, dữ liệu sẽ không nhập được.

Lưu ý 2: So với mẫu trước, mẫu mới loại bỏ nội dung tồn kho dự phòng và đơn giá mua hàng bình quân, nếu cần sửa đổi, bạn có thể sử dụng hai chức năng nhập còn lại.

Cách 2: Cập nhật tồn kho – Lượng tăng giảm

Bạn có thể nhập trực tiếp số lượng biến động tồn kho vào hệ thống, và hệ thống sẽ tự động tăng hoặc giảm dựa theo số lượng thay đổi. Nếu tồn kho của bạn có sự biến động nhanh chóng, phương pháp này sẽ phù hợp hơn.

Lưu ý 1: Có thông tin về kệ hàng trong mẫu. Nếu bạn không điền, hệ thống sẽ sử dụng kệ hàng mặc định. Nếu không thêm SKU vào kệ hàng mặc định, dữ liệu sẽ không nhập được.

Lưu ý 2: So với mẫu trước, mẫu mới loại bỏ nội dung tồn kho dự phòng và đơn giá mua hàng bình quân, nếu cần sửa đổi, bạn có thể sử dụng hai chức năng nhập còn lại.