Nếu bạn thêm sản phẩm mới mỗi ngày hoặc liên kết với 1 Cửa hàng mới, bạn cần liên kết các sản phẩm trong Kênh của Cửa hàng với Sản phẩm chính.

Liên kết bằng cách nhập có thể giúp bạn hoạt động của bạn hiệu quả hơn

Các bước để liên kết hàng loạt các sản phẩm của kênh với SKU chính như sau:

Bước 1: Đi đến Sản phẩm chính ->Nhập/Xuất ->Nhập để Liên kết Sản phẩm

Bước 2: Làm theo hướng dẫn trong trang này

1. Xuấ sản phẩm của Kênh để liên kết với Sản phẩm chính. Nếu có nhiều hơn 10.000 dữ liệu, Ginee sẽ nén tệp. Nếu tải xuống là một tệp đã được nén, giải nén nó trước khi mở.

2. Xuất Sản phẩm chính, bạn có thể Xuất Sản phẩm chính bằng cách đánh dấu nhiều sản phẩm hoặc xuất theo trang

3. Sau kho ID sản phẩm của Kênh khớp với SKU chính thì nhập vào, bạn có thể nhìn thấy kết quả liên kết.