Lưu ý: Sau khi cập nhật mật khẩu tài khoản nhân viên, nếu tài khoản nhân viên có nhiều quyền của hệ thống Ginee (như ERP, WMS) thì sau khi cập nhật mật khẩu tài khoản nhân viên, hệ thống sẽ tự động đăng xuất khỏi từng hệ thống Ginee, bạn cần đăng nhập lại bằng mật khẩu mới. Nếu nhân viên nhớ mật khẩu đăng nhập của tài khoản nhân viên thì có thể đăng nhập vào hệ thống ERP rồi thay đổi mật khẩu.

  • Sau khi đăng nhập vào hệ thống ERP, đi đến “Cài đặt – Sửa đổi mật khẩu” để tiến hành sửa đổi

Nếu nhân viên không nhớ mật khẩu đăng nhập của tài khoản nhân viên thì có thể liên hệ với nhà bán đăng nhập tài khoản của nhà bán để sửa đổi mật khẩu nhân viên.

  • Đi đến “Cài đặt – Quản lý nhân viên – Tìm kiếm nhân viên tương ứng – Đổi mật khẩu”