1. Chọn “Quét mã nhập kho”, bạn có thể xác định thông tin đơn hàng bằng cách nhập vào hoặc quét mã số nhập kho / mã số nhập kho ERP.

Sau khi PDA quét hoàn tất, hãy vào trang nhập kho (Hình 3)

Sản phẩm SKU có thể được nhập hoặc quét dựa theo Mã vạch SKU / mã sản phẩm / mã tùy chỉnh để xác định thông tin đơn hàng.

Vị trí sản phẩm sẽ tự động hiển thị vị trí liên kết (Hình 4)

Số lượng nhập kho bắt đầu tính từ “1” và số lượng được tự động +1 cho mỗi lần quét với PDA

Sau khi đối chiếu chính xác số lượng nhập kho, nhấn vào “Kết thúc nhập kho” để hoàn tất việc nhập kho;

2. Tôi phải làm gì nếu số lượng thực tế nhập kho không đồng nhất với phiếu nhập kho?

Lưu ý: Số lượng thực tế nhập kho có thể nhỏ hơn số lượng phiếu nhập kho nhưng không lớn hơn số lượng phiếu nhập kho.

  • Khi số lượng thực tế nhập kho ít hơn phiếu nhập kho, nếu nhấn “Gửi”, hệ thống sẽ trực tiếp hoàn thành việc nhập kho dựa theo số lượng thực tế nhập kho, nếu nhấn “Kết thúc nhập kho”, hệ thống sẽ nhắc “Đơn chưa hoàn tất nhập kho, xác nhận quay lại không?” (Hình 1), nhấn “Xác nhận” và hệ thống sẽ hoàn thành việc nhập kho dựa theo số lượng thực tế.
  • Lệnh nhập kho chỉ thực hiện nhập kho một phần SKU, phần còn lại của SKU không thực hiện nhập kho. Nếu bạn bấm “Gửi”, trên trang sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng quét hoặc nhập SKU / mã sản phẩm / mã tùy chỉnh” , và có thể tiếp tục thực hiện các SKU chưa tiến hành nhập kho (Hình 2); nếu bạn nhấp vào “Kết thúc nhập kho”, hệ thống sẽ nhắc “Đơn hàng chưa hoàn tất nhập kho, xác nhận quay lại không? (Hình 1), nhấp vào “Xác nhận” và hệ thống sẽ hoàn thành Nhập kho theo số lượng thực tế
  • Nếu số lượng thực tế nhập kho lớn hơn số lượng phiếu nhập kho, hệ thống sẽ báo lỗi “Số lượng thực tế nhập kho không được vượt quá số lượng cần nhập kho” (Hình 3), khi đó số lượng nhập kho sẽ là tự động điều chỉnh phù hợp với số lượng trên phiếu nhập kho; nhấn “Gửi” hoặc “Kết thúc nhập kho”, hệ thống sẽ hoàn thành việc nhập kho theo số lượng trên phiếu nhập kho; (Chi tiết cách nhập kho số SKU thừa: Nếu số SKU thực tế nhập kho nhiều hơn số lượng trên phiếu nhập kho, tôi phải làm gì?)

3. Nếu cùng một phiếu nhập kho có nhiều SKU cần thực hiện nhập kho, khi SKU đầu tiên được nhập kho xong, nhấn vào “Lưu”, PDA sẽ tự động chuyển sang trang quét mới (xem hình), sau khi tất cả các SKU hoàn tất nhập kho, nhấn “Gửi” hoặc “Kết thúc nhập kho” để hoàn tất việc nhập kho;