“Bảng thống kê hàng khó bán” là thông tin thống kê của “sản phẩm khó bán ra hoặc không bán được” dựa trên các điều kiện khó bán mà bạn đặt ra.

Bạn có thể cài đặt và xác định các điều kiện hàng khó bán của riêng mình, xem các sản phẩm khó bán trong các cửa hàng trên kênh và tối ưu hóa thông tin sản phẩm liên quan hoặc lập kế hoạch tiếp thị dựa trên các bảng thống kê, để nhanh chóng giải quyết tình trạng khó bán.

Phạm vi dữ liệu: Các sản phẩm hoạt động trong cửa hàng đã được liên kết bao gồm trong danh mục Hàng chưa bán hoặc hàng khó bán

Cài đặt hàng khó bán: Trong một khoảng thời gian nhất định, số lượng bán ra của các sản phẩm trong đơn đặt hàng hợp lệ nhỏ hơn X. Thông tin này có thể giúp bạn điều chỉnh doanh số bán hàng theo nhu cầu của mình.

This image has an empty alt attribute; its file name is 2.png

Chi tiết

Tên sản phẩm: Tên của sản phẩm, chỉ tính các Sản phẩm đang hoạt động đáp ứng các điều kiện đã chọn.

Quy cách: Tên quy cách

Thông tin SKU khớp với quy cách, nếu không có quy cách thì để trống

Ngày bán gần đây nhất: ngày tạo đơn hàng mới nhất cho sản phẩm hiện tại

Tổng số đơn hàng: tổng số đơn hàng trong khoảng thời gian đáp ứng điều kiện hàng khó bán / không bán được, bao gồm tất cả các trạng thái.

Tổng số người mua: tổng số người mua trong tất cả các đơn hàng trong khoảng thời gian đáp ứng điều kiện hàng khó bán / không bán được và số lượng người mua được tính dựa theo số điện thoại di động.

Số lượng bán ra: Số lượng sản phẩm hiện tại được bán trong đơn hàng hợp lệ (dựa vào số ngày bạn cài đặt để tính toán)

Đơn hàng hợp lệ: số lượng đơn hàng hợp lệ, bao gồm Đã thanh toán, Chờ gửi hàng, Đang vận chuyển và Đã hoàn thành (dựa vào số ngày bạn cài đặt để tính toán).

Tổng doanh số: tổng doanh số của các đơn đặt hàng hợp lệ (số ngày bạn cài đặt là cơ sở để tính toán).

Bảng thống kê hàng khó bán / không bán được hỗ trợ những chức năng nào? Nó có thể xuất dữ liệu ra không?

Bạn có thể xuất dữ liệu trong báo cáo kinh doanh và xem lịch sử xuất bảng hàng khó bán, nhanh chóng hiểu thông tin của các sản phẩm khó bán, để tối ưu hóa thông tin hoặc điều chỉnh chiến lược tiếp thị của các sản phẩm khó bán nhanh nhất có thể.