Hiển thị ngày và giờ đặt hàng.

Các bước để xem thông tin thời gian:

  1. Đăng nhập vào Ginee và nhấp vào “Đơn hàng”.
  2. Trong cột “Thời gian”, bạn có thể xem thời gian tạo đơn hàng này.