Bạn có thể vào trang “Quản lý tài khoản” trong “Tài khoản” để tải lên Logo thương hiệu và bạn có thể in các tệp khác nhau trên hệ thống với biểu tượng của mình.