Khi một sản phẩm tham gia chương trình khuyến mãi flash sale trên Shopee, cần thiết lập tồn kho đặc biệt dành cho khuyến mãi, tồn kho này chỉ được bán ra thông qua khuyến mãi flash sale, sau khi kết thúc khuyến mãi nếu tồn kho đặc biệt này còn dư, nó sẽ được đăng và khôi phục về kho bình thường để sử dụng trong cửa hàng.

Tồn kho khuyến mãi là tồn kho được dành riêng cho một chương trình khuyến mãi. Sau khi tồn kho khuyến mãi được đồng bộ thông qua Ginee, phần tồn kho này không thể sử dụng cho cửa hàng và kênh khác. Phần tồn kho này chỉ có thể bán ra bởi các đơn hàng do chương trình khuyến mãi đã đăng ký tạo ra.

FAQ

  1. Hỏi: Làm thế nào để kích hoạt chức năng tồn kho khuyến mãi?

Trả lời: Bạn cần liên hệ Dịch vụ khách hàng để kích hoạt

2. Hỏi: Làm thế nào để tạo khuyến mãi?

Trả lời: Trong cửa hàng Shopee, tạo một khuyến mãi flash sale

3. Hỏi: Sau khi tạo một khuyến mãi, làm thế nào để dự trữ hàng trong Ginee cho tồn kho khuyến mãi?

Trả lời: Sau khi khyến mãi được tạo thành công trong Shopee, Shopee sẽ thông báo cho Ginee để dự trữ tồn kho khuyến mãi. Ginee sẽ tự đồng hoàn tất việc dự trữ tồn kho khuyến mãi. Chỉ tài khoản với chức năng tồn kho khuyến mãi mới có thể dự trữ tồn kho khuyến mãi thông qua Ginee.

4. Hỏi: Tôi có thể nhìn thấy tồn kho khuyến mãi ở đâu?

Trả lời: Bạn có thể xem trong Quản lý tồn kho. Sau khi nhấn vào số, bạn có thể xem khuyến mãi cụ thể. Nếu chức năng Sản phẩm chính đã được kích hoạt, nhấn nút “Chỉnh sửa tồn kho” và bạn cũng có thể xem tồn kho đã dự trữ cho khuyến mãi.

5. Question: When a promotion order is generated, where can the stock be deducted? Hỏi: Khi nào thì một đơn hàng khuyến mãi được tạo ra, bạn có thể xem tồn kho bị giảm xuống ở đâu?

Trả lời: Ginee sẽ trừ tồn kho khuyến mãi đã lưu trữ dựa trên thông tin sản phẩm khuyến mãi trên đơn hàng. Nếu thông tin khuyến mãi tương ứng trên Ginee, tồn kho sẽ được xử lý theo đơn hàng thông thường. Đồng thời, Ginee sẽ xác nhận với Shopee, nếu sản phẩm tham gia vào chương trình flash sale, nó sẽ lưu trữ tồn kho khuyến mãi của sản phẩm. Nếu một đơn hàng khuyến mãi mới được tạo ra sau đó, tồn kho khuyến mãi sẽ bị trừ đi.

Giải thích về thay đổi tồn kho

Ví dụ:

1. Tổng tồn kho của sản phẩm A là 100, Tồn kho bị khóa là 0 và Tồn kho só sẵn là 100

2. Khi Shopee xác nhận với Ginee rằng có một khuyến mãi của sản phẩm A cần lưu trữ 80 tồn kho, tồn kho thay đổi như sau:

Tổng tồn kho 100, Tồn kho khuyến mãi 80, Tồn kho khóa 0, Tồn kho có sẵn 20. Lúc này, việc đẩy tồn kho cho tất cả sản phẩm A của cửa hàng là 20. 80 tồn kho khuyến mãi sẽ bị khóa bởi Shopee.

3. Cửa hàng Shopee tạo một đơn hàng khuyến mãi cho sản phẩm A, và khách hàng mua 1 cái. Tồn kho thay đổi như sau:

Tổng tồn kho 100, Tồn kho khuyến mãi 79, Tồn kho khóa 1, Tồn kho có sẵn 20

4. Đơn hàng khuyến mãi đã gửi đi

Tổng tồn kho 99, Tồn kho khuyến mãi 79, Tồn kho khóa 0, Tồn kho có sẵn 20.

5. Sản phẩm A Sản phẩm A tạo một đơn hàng và bán 1 cái (không có đơn hàng nào được tạo thông qua khuyến mãi)

Tổng tồn kho 99, Tồn kho khuyến mãi 79, Tồn kho khóa 1, Tồn kho có sẵn 19

6. Đơn hàng bình thường đã gửi

Tổng tồn kho 98, Tồn kho khuyến mãi 79, Tồn kho khóa 0, Tồn kho có sẵn 19

FAQ

1. Hỏi: Nếu quá thời gian khuyến mãi, làm thế nào để xử lý tồn kho khuyến mãi

Trả lời: Sau khi khuyến mãi kết thúc, tồn kho khuyến mãi sẽ được chuyển sang kho có sẵn. Như sau;

Trước khi khuyến mãi kết thúc: Tổng tồn kho 100, Tồn kho khuyến mãi 20, Tồn kho khóa 0, Tồn kho có sẵn 80.

Sau khi khuyến mãi kết thúc: Tổng tồn kho 100, Tồn kho khuyến mãi 0, Tồn kho khóa 0, Tồn kho có sẵn 100

2. Hỏi: chương trinh đã kết thúc và đơn hàng khuyến mãi vẫn được tạo, hoặc thiếu tồn kho khuyến mãi và đơn hàng mới vẫn được tạo, làm thế nào để xử lý tồn kho?

Trả lời: trong 2 trường hợp này, Ginee sẽ khóa tồn kho từ tồn kho có sẵn và sẽ không trừ tồn kho từ tồn kho khuyến mãi

3. Hỏi: Hướng dẫn về Nhập & Xuất Tồn kho từ Excel

Trả lời: Đối với tồn kho đã xuất, tên kho sẽ nhận diện dữ liệu này là tồn kho khuyến mãi hay tồn kho bình thường;

Khi nhập và chỉnh sửa tồn kho, bạn có thể chỉ chỉnh sửa tồn kho mà không phải là tồn kho khuyến mãi, ví dụ:

Tổng tồn kho 100. Tồn kho khuyến mãi 20, Phi tồn kho khuyến mãi 80

Khi nhập bảng, viết tồn kho của vị trí Phi tồn kho khuyến mãi là 100

Kết quả sau khi nhập: Tổng tồn kho 120, Tồn kho khuyến mãi 20, và Phi tồn kho khuyến mãi 100.

Cho dù trong trang Quản lý Tồn kho của Ginee hay bảng được nhập vào, Tồn kho khuyến mãi đều không thay đổi.

4. Hỏi: Loại khuyến mãi nào hiện được hỗ trợ lưu trữ tồn kho khuyến mãi ?

Trả lời: Hiện tại chỉ hỗ trợ khuyến mãi flash sale của kênh Shopee.